คาบที่
วัน/เวลา
1
08.00-09.00
2
09.00-10.00
3
10.05-11.05
4
11.05-12.05
5
12.05-13.05
6
13.05-14.05
7
14.05-15.05
8
15.10-16.10
9
16.10-17.10
10
17.10-18.10
11
18.10-19.10
12
19.10-20.10
13
20.10-21.10
จันทร์ วิชา04436303 โครงสร้างเรือ 2 กลุ่มที่1 คาบทฤษฎี ห้อง ห้อง 66703 ชั้น ชั้น 7 อาคาร อาคาร 66 อาคารศรีวิศววิทยา
วิชา04432205 เทอร์โมไดนามิคส์ 2 กลุ่มที่1 คาบทฤษฎี ห้อง ห้อง 66707 ชั้น ชั้น 7 อาคาร อาคาร 66 อาคารศรีวิศววิทยา
อังคาร วิชา01312006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน กลุ่มที่3 คาบทฤษฎี เรียนOnlineด้วยโปรแกรม GoogleClassroom รหัสเข้าชั้นเรียน 9969
วิชา01022012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มที่1 คาบทฤษฎี เรียนOnlineด้วยโปรแกรม GoogleClassroom รหัสเข้าชั้นเรียน sdfarjg
พุธ วิชา01050004 ผู้นำนันทนาการ กลุ่มที่3 คาบทฤษฎี ห้อง โรงยิม2-2 ชั้น ชั้น 2 อาคาร โรงยิมและสนามต่างๆ
วิชา01050004 ผู้นำนันทนาการ กลุ่มที่3 คาบปฏิบัติ ห้อง โรงยิม2-2 ชั้น ชั้น 2 อาคาร โรงยิมและสนามต่างๆ
วิชา04433312 ระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักรกลเรือ กลุ่มที่1 คาบปฏิบัติ เรียนOnlineด้วยโปรแกรม GoogleClassroom รหัสเข้าชั้นเรียน plc
พฤหัสบดี วิชา04436409 การทรงตัวของเรือ 2 กลุ่มที่1 คาบทฤษฎี ห้อง ห้อง 66602 ชั้น ชั้น 6 อาคาร อาคาร 66 อาคารศรีวิศววิทยา
วิชา04433313 การใช้งานเครื่องจักรกลในเรือ 2 กลุ่มที่1 คาบปฏิบัติ ห้อง ห้อง 24100 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 24 โรงฝึกงานวิศวกรรมเครื่องกล
ศุกร์ วิชา04436412 ระบบการขับเคลื่อนเรือ กลุ่มที่1 คาบทฤษฎี ห้อง ห้อง 66604 ชั้น ชั้น 6 อาคาร อาคาร 66 อาคารศรีวิศววิทยา
เสาร์
อาทิตย์

ตารางสอบ
เทอม วิชา กลุ่มเรียน ช่วงการสอบ วันสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ
632 04436303  โครงสร้างเรือ 2 1 สอบกลางภาค พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 - 12.00 ห้อง 66707 ชั้น 7
632 01312006  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3 สอบกลางภาค พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 - 11.00 ห้อง 62404 ชั้น 4
632 04433313  การใช้งานเครื่องจักรกลในเรือ 2 1 สอบกลางภาค อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 13.00 - 16.00 ห้อง 66706 ชั้น 7
632 01022012  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 สอบกลางภาค ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 - 11.00 ห้อง 55304 ชั้น 3
632 04433312  ระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักรกลเรือ 1 สอบกลางภาค เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 - 12.00 ห้อง 66708 ชั้น 7
632 04436412  ระบบการขับเคลื่อนเรือ 1 สอบกลางภาค อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 - 12.00 ห้อง 66708 ชั้น 7
632 04432205  เทอร์โมไดนามิคส์ 2 1 สอบกลางภาค จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 13.00 - 16.00 ห้อง 66708 ชั้น 7
632 04436409  การทรงตัวของเรือ 2 1 สอบกลางภาค พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 - 12.00 ห้อง 66605 ชั้น 6
632 04436303  โครงสร้างเรือ 2 1 สอบปลายภาค พุธ 21 เมษายน 2564 9.00 - 12.00 ห้อง 66707 ชั้น 7
632 01312006  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3 สอบปลายภาค พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 9.00 - 11.00 ห้อง 62404 ชั้น 4
632 04433313  การใช้งานเครื่องจักรกลในเรือ 2 1 สอบปลายภาค อังคาร 20 เมษายน 2564 13.00 - 16.00 ห้อง 66706 ชั้น 7
632 01022012  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 สอบปลายภาค ศุกร์ 9 เมษายน 2564 9.00 - 11.00 ห้อง 55304 ชั้น 3
632 04433312  ระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักรกลเรือ 1 สอบปลายภาค เสาร์ 17 เมษายน 2564 9.00 - 12.00 ห้อง 66708 ชั้น 7
632 04436412  ระบบการขับเคลื่อนเรือ 1 สอบปลายภาค ศุกร์ 23 เมษายน 2564 13.00 - 16.00 ห้อง 66704 ชั้น 7
632 04436409  การทรงตัวของเรือ 2 1 สอบปลายภาค พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 9.00 - 12.00 ห้อง 66605 ชั้น 6
632 04432205  เทอร์โมไดนามิคส์ 2 1 สอบปลายภาค จันทร์ 19 เมษายน 2564 13.00 - 16.00 ห้อง 66708 ชั้น 7